องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 25 เม.ย. 2565 ]14
2 งบแสดงฐานะการเงิน [ 22 เม.ย. 2565 ]14
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองนาง [ 5 เม.ย. 2565 ]20
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]40
5 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ [ 8 ก.พ. 2565 ]63
6 ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2566 [ 13 ม.ค. 2565 ]92
7 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]86
8 ประกาศอำเภอท่าบ่อ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ครั้งแรก [ 5 ม.ค. 2565 ]97
9 รณรงค์การชำระภาษี [ 14 ธ.ค. 2564 ]93
10 รณรงค์การชำระภาษี Excel [ 14 ธ.ค. 2564 ]99
11 ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง [ 6 ต.ค. 2564 ]121
12 ประกาศกำหนดนัดวันประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]129
13 ประกาศขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง [ 3 ส.ค. 2564 ]143
14 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง [ 30 ก.ค. 2564 ]122
15 แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น รักษาราชการแทน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง [ 29 ก.ค. 2564 ]157
16 ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 14 พ.ค. 2564 ]144
17 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]131
18 📢📢ประชาสัมพันธ์ 📢📢 การกำหนดดำเนินการโครงการ “เราชนะ” ให้แก่ประชาชนในเขต ต.หนองนาง ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา สำหรับกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และให้นำบั [ 23 ก.พ. 2564 ]136
19 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]142
20 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง กำหนดนัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]137
 
หน้า 1|2