องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายพีระพงศ์  พิมษร


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นายพีระพงศ์ พิมษร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางสาวพัชรี ขุนใหญ๋ นางสุดารัตน์  น้อยยะ
นางสาวธิดารัตน์  ทะแพงพันธ์
นางสาวอมร  ใจภักดี
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก


-ว่าง- -ว่าง-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก