องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายภฑิล  แก้วหินเจริญ


ผู้อำนวยการกองช่าง  รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

  โทรศัพท์ 094-7416549  
นางจุฑาธิป  กตะศิลา 
นางจรัสศรี  ทรงโท
นายภฑิล  แก้วหินเจริญ
นายพีระพงศ์  พิมษร
หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ 065-2389153 โทรศัพท์ 086-8788152 โทรศัพท์ 094-7416549 โทรศัพท์ 084-7555809