องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
กองคลัง

นางจรัสศรี  ทรงโท


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลังนางจรัสศรี ทรงโท
นางสาวปภาดา หนันคำ นางสาวอุไรพร วงแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


-ว่าง-

นายกชกร  โคตรชมภู
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ว่าง- นายวิวัฒน์ ชัยชมภู
นางสาวจิราภรณ์ ขุนใหญ่
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี