ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางรัตน์ พระจันทร์ครึ่งซีก ถึงบ้านนายสมจิต หลวงราช ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางละออง มืดคำบง ถึงบ้านนางทองกลาย สีหปัญญา ช่วงที่ ๓ จากบ้านนายทองพูล เชื้อหงส์ ถึงสวนยาง นายอภิชิต คำสว่าง [ 8 มิ.ย. 2566 ]
....................................................................................